MEWƆ HOKWAN SƐ MENYA MMOA YI

Wo nti na Fishermen’s Mission wɔ ha

Sɛ woresusuw ho sɛ ebia wofata ma mmoa a, yebetumi ama wo afotu. Sɛ wo haw no so ma wo dodo a, frɛ yɛn seesei ara – ntwentwɛn wo nan ase

Sɛ wubenya mmoa efi Fishermen’s Mission a, ɛsɛ sɛ woyɛ obi a na wuyi mpataa de tɔn anaasɛ woyɛ obi a ɔyɛ saa adwuma no hwɛ wo. Sɛ yɛfa yɛn adwumakuw ahorow a yɛne wɔn yɛ adwuma no so pɛ mmoa ma wo a, mmara afoforo betumi ayɛ adwuma, na yɛne wo bɛhwehwɛ eyi mu. 

Sɛ wo din wɔ ase hɔ a, yebetumi de mmoa ama wo wɔ sikasɛm, nnwuma, akwanhosan ne mpaebɔ fam:

  1. Mpataayifo a wɔda so yɛ adwuma ne wɔn a wɔagyae ne wɔn a wɔhwɛ wɔn a wɔwɔ UK 
  2. Otubrafo a ɔyɛ adwuma wɔ hyɛn a wɔde yi mpataa mu a UK aban agye atom mu
  3. Po so hyɛn adwumayɛfo a wɔda so yɛ adwuma wɔ ‘beae a afɔw’ ne wɔn a wɔagyae ne wɔn mmusuafo a wɔte UK
  4. Mpataayifo a wɔda so yɛ adwuma a wɔahyia akwanhyia, anaa yare aka wɔn wɔ adwumam betumi anya mmoa afi yɛn hɔ bere nyinaa. 

Yɛn nso yebetumi aboa:

Adwumayɛfo a wɔwɔ ahyɛn a aman afoforo frankaa sisi so a wɔwɔ UK nsu so na wɔanya akwanhyia, wɔapira anaa yare abɔ wɔn wɔ po so. (tebea a egye ntɛmpɛ nkutoo)

Bere a obusuani bi awu no, yetumi de asɔfodi/mpaebɔ ne mmoa afoforo ma abusuafo a na mpataayifo (nea ɔda so yɛ adwuma ne nea wagyae) no nnhwɛ wɔn a wɔwɔ UK.

Wuhia yɛn a – frɛ yɛn.

Wubetumi ne yɛn adi nkitaho wɔ 0800 6341020 anaa denam wo mpɔtam Pɔɔto Kuw muni so, na wubehu no wɔ mfonini a ɛwɔ Get Support (Pɛ Mmoa) fa hɔ. Bio nso, wubehu yɛn wɔ Twitter @thefishmish ne Facebook /thefishmish