KWALIPIKADO BA AKO PARA SA SUPORTA​?​

Nandito ang Fishermen’s Mission para sa iyo

Kung nag-iisip ka kung kwalipikado ka para sa suporta, maaari ka naming payuhan. Kung pinag-aalala ka ng mga problema mo, tawagan mo na kami ngayon – huwag mo nang ipagpaliban​.​

Upang makakuha ng suporta mula sa Fishermen’s Mssion, dapat isa kang komersyal na mangingisda o miyembro ng pamilya na nakadepende sa komersyal na mangingisda. Kapag nakakuha kami ng suporta para iyo sa aming mga ka-partner na nagkakawanggawa, may iba pang mga patakaran na maaaring ipatupad, pero malalampasan din natin ito sa tamang panahon.

Kung kasama ka sa listahan sa ibaba, ma​a​ari ka naming tulungan sa pinansyal, praktikal, emosyonal at ​e​spiritwal na suporta:

  1. Kasalukuyan at dating komersyal na mangingisda at mga nakadepende sa kanila na nasa UK 
  2. Aktibong migrante na nagtatrabaho sa re​h​​ ​istradong mga fishing vessel sa UK
  3. Aktibo at dating naglalayag sa ‘wet side’ ng industriyang akuwakultura at mga pamilya nila na nakatira sa UK
  4. Ang aktibong mangingisda na nakaranas ng pagkawasak ng barko, aksidente o sakit sa dagat ay maaaring makatanggap ng 24/7 na suporta sa pagtugon sa oras ng kagipitan.

Maaari rin naming suportahan:

Ang tripulante ng mga banyagang fishing vessel na nagtatrabaho sa karagatan ng UK, na naka​ ​ranas ng pagkawasak ng barko, pinsala, o sakit sa dagat. (tanging pagtugon sa oras ng kagiptan)

Kung may mangyaring pangungulila, maaari rin kaming magbigay ng ​e​spiritwal at iba pang suporta sa mga hindi nakadependeng miyembro ng pamilya ng mangingisda (aktibo o dating mangingisda) na nakatira sa UK.

Kung kailangan minyo kami—tawagan ninyo kami.

Maaari kaming tawagan sa 0800 6341020 o makipag-ugnayan sa miyembro ng iyong lo​k​​ ​al na Port Team sa pamamagitan ng pagtingin sa mapa sa aming Get Support page. Maaari mo rin kaming mahanap sa Twitter @thefishmish at sa Facebook /thefishmish